Hvor godt traff vi med septembervarselet?

I august publiserte vi temperatur– og nedbørvarsler for september. Nå er september over, og vi kan se på hvordan det gikk. Under har vi lagt ut grafer som oppsummerer både varsel og fasit for fire byer i Norge. Vi begynner med temperaturen i Bergen:

Vi varslet altså at det var 50% sjanse for at temperaturen kom til å ligge mellom 12,6 og 14,3 grader. Medianvarselet vårt (altså det som lå i midten av alle scenarioene) var på 13,3 grader, og gjennomsnittet i referanseperioden 1993–2019 var 12,7 grader. Den sorte sirkelen i høyre billedkant viser det som faktisk skjedde: 12,3 grader, altså en del kaldere enn varslet og samtidig kaldere enn «normalen» de siste 27 årene. Hvis man skulle ha gitt et varsel kun basert på historikk, ville man ha varslet 12,7 grader, altså gjennomsnittet for tidligere år. Da ville man kun ha bommet med 0,5 grad, ikke 1 grad slik vårt varsel gjorde.

Nedbørvarselet for Bergen traff heller ikke så veldig bra:

Fasiten ble 383 mm, altså akkurat utenfor 50%-intervallet vårt, men merk at medianvarselet var nærmere fasiten enn det historiske gjennomsnittet.

Resultatene var bedre for Oslo. Først temperaturen, der medianvarselet var 12,9 grader, og den målte temperaturen var 12,8 grader:

Nedbørvarselet for Oslo traff ikke like bra selv om fasiten lå godt innenfor vårt 50%-intervall. Det historiske gjennomsnittet var nærmere fasiten enn medianvarselet vårt:

Temperatur- og nedbørvarslene for Bodø og Tromsø følger under.

Hvor godt var egentlig juli-varselet?

Det modellbaserte varselet vårt for juli fikk en god del oppmerksomhet i media, ettersom juli ble en varm måned. Det var spesielt varmt på Østlandet; i Oslo var snittemperaturen i juli hele 4,6 grader høyere enn gjennomsnittet for de siste 30 årene.

En viktig del av varsling er validering, altså å sjekke i ettertid hvordan varselet stemte med det som faktisk skjedde. Det har vi gjort nå, ved å bruke observert temperatur og nedbør fra følgende seks stasjoner i Norge:

stasjoner
De seks stasjonene som ble brukt i valideringen: Bergen (Florida), Oslo (Blindern), Tromsø, Bodø, Lindesnes Fyr og Værnes.

For hver av stasjonene brukte vi månedsverdier for temperatur og nedbør fra 1989 til 2018, altså de siste 30 år. Vi brukte ikke den offisielle normalperioden 1961–1990. Årsaken til dette er at beregnet avvik i modellene ikke følger denne normalperioden. Avviket beregnes ut fra modellens klimatologi, som vil være mer sammenlignbart med de siste 30 år enn den nå foreldete normalperioden.

For hver stasjon regnet vi ut juli-gjennomsnittet over 30 år, og så definerte vi observert avvik som verdien i juli 2018 minus dette gjennomsnittet. Observert standardavvik er det gjennomsnittet av avviket fra gjennomsnittet over 30 år (se definisjon av standardavvik her). Varslet avvik er definert som interpolerte verdier fra kartene som ble vist i varselet.

For temperaturen fikk vi følgende (avrundete) tall i grader:

Stasjon Varslet avvik Observert avvik Varslet minus observert Observert standardavvik
Bergen (Florida) 1,7 1,8 -0,1 1,6
Oslo (Blindern) 2,4 4,6 -2,2 1,7
Tromsø 0,3 2,5 -2,2 1,6
Bodø 0,7 1,9 -1,3 1,5
Lindesnes Fyr 1,5 1,4 0,0 1,4
Værnes 1,6 2,7 -1,1 1,6

Varselet traff best for Bergen og Lindesnes. For Oslo sin del, og sikkert mange andre steder på Østlandet også, var det varslet en varm juli, men den faktiske temperaturen var 2,2 grader høyere enn varselet. Det er mer enn standardavviket, som er 1,7 grader i Oslo. For Tromsø var varslet også 2,2 grader for kaldt. For alle stasjonene var fortegnet på det varslete avviket det samme som det observerte avviket. Ellers merker vi at varslet avvik var mindre enn standardavviket for Tromsø og Bodø. Med andre ord: for disse stasjonene ga modellen et utydelig signal.

Når det gjelder nedbøren, er tallene oppgitt i millimeter i tabellen under.

Stasjon Varslet avvik Observert avvik Varslet minus observert Observert standardavvik
Bergen (Florida) -14 -103 89 54
Oslo (Blindern) -16 -67 50 43
Tromsø 19 -50 70 42
Bodø 15 -54 70 36
Lindesnes Fyr -13 -55 41 43
Værnes -17 -53 36 35

Først merker vi oss at varslet avvik var mindre enn standardavviket for alle stasjonene. Det betyr altså at modellen ikke gav særlig tydelige signaler. Fortegnet ble feil i Tromsø og Bodø. Begge steder ble det varslet våtere enn normalt, mens det ble tørrere. For de andre stedene ble fortegnet riktig. Feilen (varslet minus observert) var omtrent ett standardavvik på Lindesnes og på Værnes, mens den var større for de andre stedene. I Bergen var det spesielt tørt i juli, og det var ikke varslet.